Zomrel Dr.h.c. univ. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.

Prof. Richard Marsina (4. máj 1923 Šahy – 25. marec 2021 Bratislava) bol významným slovenským historikom, medievistom a archivárom. Bol dlhoročným pracovníkom Historického ústavu SAV, dlhé roky pracoval aj v Archíve mesta Bratislavy, Pôdohospodárskom archíve a Slovenskom národnom archíve. Počas svojho profesionálneho pôsobenia sa zameriaval na štúdium stredovekých dejín Uhorska. Dodnes využívanými sú jeho edície stredovekých písomných prameňov (Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae 1, 2). Pôsobil aj na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde predával svoje skúsenosti ďalším generáciám. Od roku 1988 bol členom Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. Je držiteľom viacerých ocenení (Križkova medaila, Sasinkova medaila, Čestná plaketa Ľudovíta Štúra, Cena Ľudovíta Nováka, Cena Daniela Rapanta) i vyznamenaní (Pribinov kríž III. triedy). Svojou prácou zanechal za sebou obrovské dielo hodné velikána slovenskej vedy. Česť jeho pamiatke!