SK | EN

Informácie o SAS

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV (ďalej Spoločnosť) je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Združuje približne 320 profesionálnych pracovníkov a záujemcov o archeológiu, ako aj všetkých tých ktorým záleží na ochrane a záchrane archeologických pamiatok.

Jej úlohou je podnecovať a rozvíjať vedeckú, výskumnú a vedecko-popularizačnú činnosť v odbore archeológia, pomáhať pri záchrane a ochrane archeologických nálezov a nálezísk, integrovať profesionálnych archeológov a iných záujemcov o túto vednú disciplínu.

Svojim členom poskytuje pomoc pri odbornej a vedeckej práci, ochraňuje ich profesionálne záujmy a poskytuje informácie o dianí vo vedeckom odbore.

Z toho titulu Spoločnosť usporadúva rôzne vedecké podujatia – kolokviá, semináre, prednášky a popritom rozvíja i vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.

Členskú základňu predstavuje skupina riadnych členov, t.zn. pracovníkov v odbore archeológia alebo záujemcov, prijatých na základe odporučenia dvoch členov Spoločnosti.

Okrem riadnych členov zastrešuje Spoločnosť aj kolektívnych členov (organizácia alebo združenie) a čestných členov.

Členovia majú právo byť informovaní o činnosti Spoločnosti, zúčastňovať sa na jej aktivitách a podávať návrhy na jej ďalšiu činnosť. Po zaplatení členského príspevku dostáva člen zadarmo informačný bulletin Informátor (ročne 1-2 čísla) a pozvánky na všetky podujatia organizované SAS.

Povinnosťou každého člena je platiť ročné členské príspevky, dodržiavať platné zákony a smernice súvisiace s ochranou archeologických pamiatok a etiku vedeckého bádania.

Vedúcimi orgánmi Spoločnosti sú Valné zhromaždenie, Výbor a Predsedníctvo výboru.

Z organizačnej stránky sa činnosť Spoločnosti uskutočňuje aj v odborných sekciách a komisiách – odborná sekcia História skla.

Na zabezpečenie činnosti využíva Spoločnosť členské príspevky a štátne dotácie, o ktoré sa uchádza prostredníctvom Rady vedeckých spoločností pri Slovenskej akadémii vied. Spoločnosť má vlastnú knižnicu a archív vedeckých a nálezových správ.

Založenie Slovenskej archeologickej spoločnosti

Po druhej svetovej vojne sa počet profesionálnych slovenských archeológov, z dnešného pohľadu síce skromný, rozrástol natoľko, že sa aktuálnou úlohou stalo založenie profesijnej platformy. Stalo sa tak 22. 2. 1956 na zakladajúcom zhromaždení Československej spoločnosti archeologickej pri ČSAV (ČSSA) v Libliciach, keď sa dal, podľa vtedajších predpisov, najsamprv schváliť organizačný poriadok novej spoločnosti Ministerstvu vnútra. Na stretnutí bol zvolený prvý ústredný výbor ČSSA v zložení Ján Eisner (predseda), V. Denkstein, J. Dekan (miestopredsedovia), M. Buchvaldek (tajomník), Z. Váňa (hospodár), J. Böhm, J. Břeň, J. Poulík, K. Tihelka, A. Točík (členovia). Ako zástupcovia pre založenie slovenskej pobočky boli ustanovení Š. Janšák a M. Novotná. Členské bolo určené na 10,- Kčs ročne.
Slovenská sekcia ČSSA bola ustanovená na valnom zhromaždení v Bratislave dňa 23. 3. 1956. Zhromaždenie otvoril a viedol Ján Dekan. Do spoločnosti sa prihlásilo 36 členov. Za predsedu výboru bol zvolený Š. Janšák, za podpredsedu J. Dekan, za tajomníka M. Novotná, za hospodárku Ľ. Kraskovská a za členov výboru A. Točík, V. Ondrouch, V. Budinský-Krička a J. Pástor. Revízormi sa stali M. Dušek a J. Nettich. Slovenská sekcia obdržala od ČSSA 1000,- Kčs na začatie činnosti.
V roku svojho založenia usporiadala slovenská sekcia ČSSA niekoľko akcií. Prvou bola diskusia na tému žiarové pohrebisko z mladšej doby rímskeho cisárstva v Očkove, prednesená na ustanovujúcom valnom zhromaždení T. Kolníkom. Ďalšie stretnutie sa konalo 29. 11. 1956 s prednáškou V. Budinského-Kričku o slovanskom mohylníku v Skalici, treťou akciou bolo slávnostné stretnutie v bratislavskom hoteli Devín (v tej dobe vrchol noblesy a luxusu) pri príležitosti sedemdesiatych narodenín Š. Janšáka.
Tlačeným médiom Spoločnosti sa stali „Zprávy ČSSA“, vydávané od roku 1957 v Brne. Vedúcim redaktorom bulletinu bol F. Kalousek, zo slovenských archeológov sa stala členkou redakcie M. Novotná. Bulletin dostávali členovia zdarma.

Vladimír Turčan

Zoznam zakladajúcich členov Slovenskej archeologickej spoločnosti:

 • Ambros Cyril
 • Andel Karol
 • Balaša Jozef
 • Bánesz Ladislav
 • Bárta Juraj
 • Benadík Blažej
 • Boháč Jiří
 • Čaplovič Pavol
 • Dekan Ján
 • Drenko Jozef
 • Dušek Mikuláš
 • Hrubec Igor
 • Chropovský Bohuslav
 • Janšák Štefan
 • Kolník Titus
 • Kraskovská Ľudmila
 • Budinský-Krička Vojtech
 • Križanová Šarlota
 • Krupica Oldrich
 • Kudláček Jozef
 • Nettich Ján
 • Novotná Mária
 • Novotný Bohuslav
 • Ondrouch Vojtech
 • Pástor Ján
 • Paulík Jozef
 • Pelikán Oldřich
 • Piffl Alfréd
 • Pichlerová Magda
 • Polla Belo
 • Porubský Jozef
 • Pozdišovský Štefan
 • Petrovský-Šichman Anton
 • Šemmer Viktor
 • Točík Anton
 • Vlček Emanuel

Zoznam súčasných členov Slovenskej archeologickej spoločnosti:

Zoznam členov (vo formáte *.pdf)