SK | EN

O komisii HS

Komisia – „História skla na Slovensku“ pri výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti.

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku (ďalej len Komisia HS) pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti (ďalej SAS) od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla na Slovensku formou výmeny informácií, sprostredkovaním spolupráce, poradenstva, organizáciou konferencií a kolokvií, vydávaním publikácii, vlastným výskumom cestou projektov. Činnosť komisie sa teda nezameriava iba na archeológiu a technologické otázky spojené so sklom, ale snahou je získavať a  prezentovať odbornej verejnosti poznatky o historickom skle vo všetkých spoločenských, technických a prírodovedných disciplínach na Slovensku v kontexte nových objavov v historickom skle vo svete. Ťažisko záujmu Komisie HS tvoria archeologické nálezy, lebo patria k najpočetnejšiemu a neustále sa zväčšujúcemu počtu nálezov historického skla. Rovnako dôležitým patrí spracovávanie historických skiel v zbierkach múzeí na Slovensku ako aj podpora málo rozvinutého archeometrického výskumu historických skiel.