SK | EN

Stanovy SAS

§1

1. Slovenská archeologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len spoločnosť) je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu združených k spoločnej činnosti v odbore archeológia.

2. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len SAV).

3. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky.

4. Sídlom Spoločnosti je Nitra, Akademická 2.

5. Spoločnosť je samostatným právnym subjektom.

§2

Poslanie, ciele, úlohy a formy pôsobenia

Poslaním Spoločnosti je:

1. Podnecovať a rozvíjať vedeckú, výskumnú a vedecko-popularizačnú činnosť v odbore archeológia a pomáhať pri záchrane a ochrane archeologických nálezov a nálezísk.

2. poskytovať svojim členom pomoc pri odbornej a vedeckej práci a ochraňovať ich profesionálne záujmy.

a/ zastupovať profesionálne záujmy svojich členov vo vzťahu k štátnym a iným inštitúciám.

b/ registrovať voľné miesta v odbore a pomáhať nezamestnaným archeológom.

c/ podieľať sa na koordinácii vedeckovýskumného programu na Slovensku.

3. dbať o dodržanie zásad etiky vedeckej práce.

§3

Formy činnosti

1. Spoločnosť usporadúva vedecké podujatie (konferencie, semináre, prednášky, komisie, diskusie a pod.).

2. Spoločnosť rozvíja vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.

3. Spoločnosť oceňuje publikačnú, prednáškovú, výstavnú a prieskumnú činnosť.

4. Spoločnosť spolupracuje s rôznymi inštitúciami a spoločnosťami, ktoré môžu napomôcť rozvoju disciplíny, a to domácimi aj zahraničnými.

5.Spoločnosť spolupracuje s inými archeologickými spoločnosťami u nás i v zahraničí.

§4

Členstvo

1. Spoločnosť má riadnych, čestných a kolektívnych členov.

2. Riadnym členom sa môže stať:

a/ archeológ alebo iný pracovník pôsobiaci v odbore archeológia (konzervátor, technik a pod.).

b/ záujemca o archeológiu po odporučení dvoch riadnych členov.

3. Čestným členom SAS sa môže stať významný vedecký pracovník alebo iná osoba, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj archeológie. Čestné členstvo udeľuje valné zhromaždenie na návrh výboru.

4. Kolektívnym členom Spoločnosti sa môže stať organizácia či združenie (právny subjekt), ktoré zastupuje jeden nimi poverený reprezentant.

5. Riadne a kolektívne členstvo sa datuje odo dňa schválenia prihlášky výborom.

§5

Práva a povinnosti členov

Člen Spoločnosti má právo:

1. voliť a byť volený do všetkých orgánov Spoločnosti;

2. byť informovaný o činnosti Spoločnosti a všetkých jej podujatiach, ako aj zúčastňovať sa tejto činnosti a podujatí, podávať návrhy a podnety na ďalšiu činnosť;

3. obrátiť sa na Spoločnosť pri riešení problémov profesionálneho uplatnenia;

4. prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré Spoločnosť vydáva alebo inak zabezpečuje;

5. odvolať sa proti rozhodnutiu výboru k valnému zhromaždeniu:

Člen Spoločnosti je povinný:

1. zachovávať Stanovy a plniť platné rozhodnutia jej orgánov;

2. v oblasti vedeckovýskumnej činnosti dodržiavať platné zákony a smernice súvisiace s ochranou archeologických pamiatok a dodržiavať etiku vedeckého bádania;

3. platiť členské príspevky. Riadny člen je po dosiahnutí veku 70 rokov oslobodený od platenia členských príspevkov.

§6

Zánik členstva

1. Členstvo v Spoločnosti zaniká úmrtím člena, jeho vystúpením, vylúčením alebo zrušením čestného členstva.

2. Riadny alebo kolektívny člen môže byť vylúčený:

a/ ak jeho činnosť alebo konanie je v rozpore s etikou a povinnosťami člena určenými stanovami;

b/ ak nezaplatil členské príspevky za obdobie dlhšie ako dva roky.

3. O vylúčení riadneho alebo kolektívneho člena a zrušení čestného členstva rozhoduje valné zhromaždenie na základe zdôvodneného návrhu výboru Spoločnosti.

§7

Orgány

1. Vedúcimi orgánmi Spoločnosti pre všetky úseky jej činnosti

a/ valné zhromaždenie

b/ výbor

c/ predsedníctvo

2. Kontrolným orgánom Spoločnosti pre hospodársku činnosť sú jej revízori. Revízori nesmú byť členmi iných volených orgánov Spoločnosti.

§8

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie zvoláva výbor raz do roka. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva výbor z vlastnej iniciatívy alebo aspoň na žiadosť jednej tretiny riadnych členov, a to najneskôr do jedného mesiaca po predložení žiadosti. Zúčastniť sa na valnom zhromaždení má právo každý člen Spoločnosti.

2. Do právomoci valného zhromaždenia patrí:

a/ schvaľovať, upravovať a meniť stanovy Spoločnosti;

b/ uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach a určovať výšku členských príspevkov;

c/ schvaľovať správy odstupujúceho výboru a revízorov;

d/ tajným hlasovaním voliť a odvolávať predsedu, členov výboru a revízorov; počet navrhovaných kandidátov spravidla dvojnásobne prevyšuje počet volených členov; predložená kandidátka môže byť doplnená valným zhromaždením o ďalších kandidátov;

e/ rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru;

f/ voliť na návrh výboru čestných členov;

g/ uznášať sa o zrušení Spoločnosti.

3. Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomná najmenej polovica riadnych členov. Ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet riadnych členov, môže valné zhromaždenie hlasom najmenej troch pätín prítomných upustiť od tejto podmienky.

4. Za prijatie uznesenia musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

§9

Výbor

1. Výbor je výkonným orgánom valného zhromaždenia, riadi činnosť Spoločnosti v období medzi valnými zhromaždeniami.

2. Výbor sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, hospodára a členov. Volí sa na dobu štyroch rokov.

3a. Do výboru môže byť zvolený člen Spoločnosti najviac na dve obdobia za sebou. V prípade, ak kandidačná listina nebude mať členov Spoločnosti, ktorí neboli vo výbore v čase volieb, tak sa o post člena výboru môže opätovne uchádzať aj člen výboru, ktorý už bol dve volebné obdobia za sebou vo výbore. Takto zvolený člen môže vykonávať svoju funkciu iba jedno obdobie.

3b. Do výboru Spoločnosti môže byť zvolený aj člen výboru, ktorý už bol dve volebné obdobia za sebou vo výbore, ak to bude v jeho záujme a ak za neho bude hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných.

4. Schôdze výboru Spoločnosti zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však tri razy do roka, okrem toho tiež najneskôr do dvoch týždňov po požiadaní aspoň jednej tretiny členov výboru SAS.

5. Výbor je schopný uznášať sa za prítomnosti aspoň polovice svojich členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu.

6. Výbor je povinný prerokovať návrhy a podnety členov na najbližšej schôdzi a odpovedať na ne.

7. Odstupujúci výbor predkladá valnému zhromaždeniu návrh kandidátov do nového výboru.

§10

Predsedníctvo výboru

1. Výkonným orgánom výboru je predsedníctvo, ktoré riadi Spoločnosť v období medzi schôdzami výboru.

2. Predsedníctvo tvoria: predseda, podpredseda, tajomník, hospodár a ďalší traja členovia výboru.

3. Činnosť predsedníctva riadi predseda, ktorý podľa potreby zvoláva schôdze a predsedá im. Predsedu počas neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo tajomník Spoločnosti.

§11

Revízori

1. Dozor nad hospodárskou činnosťou Spoločnosti, pokiaľ táto funkcia spadá do kompetencie výboru, vykonávajú revízori.

2. Revízorov volí valné zhromaždenie z členov Spoločnosti na funkčné obdobie totožné s funkčným obdobím výboru.

3. Revízori sa môžu na zasadaní výboru Spoločnosti zúčastňovať s hlasom poradným.

4. Revízori podávajú o svojej činnosti správy výboru a valnému zhromaždeniu.

§12

Pobočky

1. V miestach, kde sú na to potrebné predpoklady, môžu členovia Spoločnosti po schválení výborom založiť pobočku Spoločnosti.

2. Organizáciu a právomoc pobočiek určí výbor Spoločnosti.

§13

Komisia a odborné skupiny

1. Spoločnosť môže vytvárať komisie alebo odborné skupiny, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.

2. Organizáciu komisií a odborných skupín, ako aj spôsob ich činnosti schvaľuje výbor Spoločnosti.

§14

Hmotné prostriedky na plnenie úloh, hospodárenie a správa majetku

1. Hmotné prostriedky na činnosť Spoločnosti tvoria členské príspevky, príjmy z vlastnej činnosti, dotácie od SAV a iných inštitúcií a dary. Spoločnosť predpokladá orgánom SAV a valnému zhromaždeniu výročnú správu o činnosti o hospodárení.

2. Výbor zostaví koncom každého roka plán činnosti a na jeho podklade finančný rozpočet na budúci rok.

3. Za majetok Spoločnosti zodpovedá výbor, ktorý správou majetku poverí hospodára.

§15

Zastupovanie

1. V mene Spoločnosti rokujú a podľa týchto stanov podpisujú: predseda, podpredseda, tajomník a hospodár tak, že k názvu Spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb.

2. Výbor môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali Spoločnosť a rokovali v jej mene.

§16

Zánik Spoločnosti

1. Spoločnosť zaniká, ak sa za jej zrušenie vyjadria tri pätiny jej členov.

§17

Záverečné ustanovenie

Stanovy Spoločnosti nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia valným zhromaždením.