SK | EN

História HS

Dejiny Komisie HS

Vytvorenie Komisie HS nie je prvou aktivitou ktorú SAS vytvorila pre podporu výskumu v oblasti historického skla na Slovensku. K prvému pokusu došlo koncom osemdesiatych rokov, kedy SAS v spolupráci so Slovenským národným múzeom. Na pôde Mestského múzea v Bratislave (dnes Múzeum mesta Bratislava) v novembri 1989 zorganizovala medzinárodnú konferenciu určenú pre archeológov a historikov zaoberajúcich sa historickým sklom. Materiály z tejto konferencie sa nepodarilo publikovať a ďalej sa v tejto činnosti nepokračovalo. V roku 1997 ako neziskové záujmové združenie občanov s právnou subjektivitou vznikla Slovenská sklárska spoločnosť (https://sites.google.com/site/slovenskasklarskaspolocnost/ ). Jej sídlom sú Lednické Rovne. Ako členská organizácia je registrovaná pri Zväze slovenských vedeckotechnických spoločností. Poslaním a cieľom spoločnosti je rozvoj vedy, techniky, technológie, umenia a školstva v odvetví skla prostredníctvom prenosu nových poznatkov v danej oblasti a v oblastiach súvisiacich so sklom. Na základe podnetu Slovenskej sklárskej spoločnosti bola v apríli roku 1999 vytvorená odborná komisia História skla, ktorá úzko spolupracovala so Slovenskou archeologickou spoločnosťou a jej zameraním bola podpora výskumu histórie skla na Slovensku od najstarších čias jeho objavenia v nálezoch na Slovensku. V roku 2000 prešla organizačne pod výbor SAS, ale spolupráca so SSS naďalej pokračuje. Bol vytvorený štatút činnosti Komisie HS a v roku 2001 sa uskutočnila prvá konferencia.