SK | EN

Publikácie

Materiály z prvej konferencie HS boli publikované samostatne ako Suplement 6 Informátora SAS. Zatiaľ neboli voľne prístupné v pdf verzii. V AÚ SAV sú vypredané, záujemcovia ich môžu získať ešte v Mestskom múzeu v Bratislave.

STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ D. (zost.): História skla 2001. (History of Glass, Geschichte des Glasses). Informátor SAS pri SAV, Suplement 6, Nitra 2002. (83 s.); 2008_č.1 (s. 9-10); 2010_č.1 (12-15). ISBN 80-88709-58-X. EAN 978808870989 Vydala SAS a AÚ SAV. Recenzovala: PhDr. D. Bialeková, CSc.

Materiály z 2.-6. konferencie HS boli publikované spoločne v čísle 45-46 Študijných zvestí AÚ SAV. K tejto publikácii treba poznamenať, že pôvodne malo byť dvojčíslo Študijných zvestí v jednom zväzku a tak boli pripravené aj vysvetľujúce komentáre k tejto publikácii. Redakcia Študijných zvestí však bez vedomia zostavovateľov rozhodla o separátnych zväzkoch a tak sa stalo, že v čísle 46 chýba vysvetlenie, že je to pokračovanie kolektívnej práce vytvorenej z príspevkov autorov, ktorý prednášali na konferenciách HS. Ako bolo už niekoľkokrát zdôraznené, komisia HS zastrešuje interdisciplinárny výskum historického skla na Slovensku, doteraz sme získali príspevky z ôsmich tematických okruhov a rôznych vedeckých disciplín. Obsah a resume prác 2.-5. konferencií HS, ktoré sú publikované tematicky v Študijných zvestiach 45 a 46 z roku 2009 je možné získať zadarmo v pdf verzii na internetových stránkach AÚ SAV, http://archeol.sav.sk/docs_studijnezvesti/sz45.pdf a http://archeol.sav.sk/docs_studijnezvesti/sz46.pdf

 

Študijné zvesti AÚ SAV 45 a 46, Materiál zostavený s príspevkov, ktorých základ odznel na konferenciách HS 2002, 2003 ,2004, 2006, 2008 a jedného príspevku, ktorý nám poskytli z archívov SAS, kde bol uložený od konferencie venovanej historickým sklám v prvej polovici deväťdesiatych rokoch, a dosiaľ nestratil odborný prínos. Zost. D. Staššíková-Štukovská, redakčná úprava- redaktori Študijných zvestí AU SAV. Recenzenti: doc. Dr. R.Krajíc CSc., Ing. N. Jiřinová. Nitra 2009. Spolu 500 strán.

č. 45 – ISSN 0560-2793, ISBN 978-80-89315-15-4.

č. 46 – ISSN 0560-2793, ISBN 978-80-89315-16-1.

História skla 2013, books of abstracts,Trenčín 14.11.-15.11.2013. 24 abstraktov referátov v anglickom a českom alebo slovenskom jazyku. Určené pre účastníkov 8. konferencie HS v roku 2013 v Trenčíne.

 

Publikácia Historické sklo