SK | EN

Štatút HS

Štatút Komisie – „História skla na Slovensku“ výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (v zmysle §13 Stanov Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV)

Všeobecné ustanovenia

  1. Komisia „História skla na Slovensku“ (ďalej len Komisia HS) sa riadi platnými Stanovami Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV.
  2. Komisia je tvorená členmi Slovenskej archeologickej spoločnosti, ktorí v nej pracujú na základe svojho dobrovoľného záujmu o interdisciplinárnu podporu výskumu problematiky histórie skla na Slovensku.
  3. Činnosť Komisie organizačne riadi predseda Komisie. Svojho kandidáta na predsedu Komisie predkladajú členovia Komisie na potvrdenie výboru SAS pri SAV. Zmenu predsedu oznamuje výboru SAS predseda Komisie alebo jej členovia.

Ciele pôsobenia

  1. Pomáhať pri vedecko-výskumnej a vedecko-popularizačnej činnosti v oblasti interdisciplinárneho výskumu historického skla na Slovensku so zvláštnym zameraním na archeológiu a jej problematiky. Poskytovať členom Slovenskej archeologickej spoločnosti ako aj iným záujemcom pomoc pri odbornej a vedeckej práci v oblasti výskumu skla.

Formy činnosti

  1. Komisia usporadúva vedecké podujatia (kolokviá, semináre, prednášky), rozvíja publikačnú činnosť a spolupracuje s rôznymi domácimi i zahraničnými inštitúciami a spoločnosťami, ktoré môžu napomôcť rozvoju výskumu a popularizácie historického skla na Slovensku.

Zánik Komisie„História skla na Slovensku“

  1. Komisia zaniká vlastným rozhodnutím členov Komisie potvrdeným súhlasom výboru SAS.

Zakladajúci členovia Komisie a prvá predsedníčka

Zakladajúcimi členmi Komisie sa stávajú: PhDr. Danica Staššíková-Štukovská, PhDr. Klára Marková, CSc., PhDr. Gertrúda Březinová, PhD., PhDr. Mário Bielich. Ako prvá predsedkyňa Komisie je výborom SAS potvrdená PhDr. Danica Staššíková-Štukovská. Personálne zmeny v Komisii sa budú zverejňovať dodatkom k štatútu.

V Nitre 1. 9. 2000
Výbor SAS pri SAV

Doplnok 3 k bodu 7 štatútu Komisie – „História skla na Slovensku“ výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (v zmysle §13 Stanov Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV)

Aktuálnymi členmi Komisie HS sú: Ing. Martin Múdry, PhDr. Klára Fűryová, predsedníčkou zostáva PhDr. Danica Staššíková-Štukovská.

Nitra 1.1.2016