SK | EN

Činnosť HS

Správa o činnosti Komisie pre podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla na Slovensku pri Výbore SAS SAV za rok 2016.

Komisia HS pracuje v personálnom zložení PhDr. Klára Fűryová zo SNM AM a Ing. Martin Múdry z Recyklačného fondu SR (obaja členovia SAS). Podľa potreby dočasne kooptujeme do svojho teamu ďalších odborníkov z radov SAS alebo Slovenskej sklárskej spoločnosti, s ktorou úzko spolupracujeme. Komisiu HS naďalej vedie PhDr. Danica Staššíková-Štukovská. V roku 2016 sme začali spolupracovať tiež z Gemologickým ústavom Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V roku 2016 sme pokračovali v základnej činnosti Komisie HS v oblasti výmeny informácií. Využívame internet, kde na stránke SAS máme vytvorenú samostatnú stránku. Na tejto stránke sú okrem údajov o Komisii HS a jej aktivitách ako i publikáciách pravidelne umiestňované informácie o podujatiach súvisiacich so sklom na Slovensku alebo v zahraničí, ktoré by mohli byť zaujímavé pre slovenských odborníkov z radov spoločenských vied a so záujmom pre historické sklo. Získavame ich na základe spolupráce s domácimi ako i zahraničnými organizáciami alebo komisiami. Podujatia technického rázu sú zverejňované na stránkach SSS, pokiaľ by mohli byť zaujímavé pre  záujemcov o historické sklo na Slovensku, tak ich zverejňujeme aj na stránke Komisie HS.

K najvýraznejším organizačným aktivitám Komisie HS patria konferencie. 12.-13.12.2016 sme v Bratislave usporiadali 9. národnú konferenciu venovanú historickému sklu a 2. medzinárodnú konferenciu venovanú téme sklených šperkov a sklárskym technológiám. Konferenciu finančne okrem SAS výrazne podporila Slovenská sklárska spoločnosť, a organizačne Múzeum mesta Bratislavy a Gemologický ústav Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Konferencia sa konala v Múzeu Mesta Bratislavy, v Bratislave. Organizačný a vedecký výbor tvorili PhDr. D. Staššíková-Štukovská, doc. Ing. P. Šimurka, CSc., doc. RNDr.. L. Illášová, CSc., Ing. M. Múdry, PhDr. K. Fűryová, Mgr. P. Šimončičová Koóšová, PhD.,  prof. Dr. E. Krekovič, CSc.

Tematický zámer národnej časti konferencie kládol hlavný dôraz na historické a zaniknuté sklárne na Slovensku. Podarilo sa nám venovať celý blok prednášok zaniknutým sklárňam na Slovensku, na ktorý nadväzoval blok referátov venovaný skúsenostiam s výskumom historických sklární v Čechách a Morave. Záujem o výskum historických sklární doplnil i blok venovaný experimentom s tavbou a výskumom pyrotechnologických sklárskych zariadení v Českej republike. V medzinárodnej časti konferencie ťažiskovou témou boli technológie nehomogénnych skiel, koráliky a náramky zo skla.

12.12.2016 v národnej časti konferencie odznelo spolu 14 referátov a komentárov k posterom, v diskusnom okrúhlom stole bolo 6 tématických celkov. Uskutočnili sa 2 prezentácie nových kníh o skle (Sedláčková, H. / Rohanová, D. et al.: Renaissance and Baroque Glass from the Central Danube Region, Archaia Brno, 2016. ( H. Sedláčková/(D. Rohanová).

„Steklo vostočnoj Evropy s drevnosti do načala XX. Veka / (Sklo východnej Európy od praveku po začiatok XX. Storočia). SP6. / East European glass from antiquity  to the beginning of 20th century:. SPB: Nestor-Istoria, 2015 – 400 p. ilustrácie.  ISBN 978-5-4469-0666-6. (K. Stoliarova).

Premietli sa dva filmy o 125 ročnej sklárskej fabrike RONA v Lednických Rovniach a na pôde Archeologického múzea na Žižkovej ulici sa uskutočnila diskusia k staršiemu nálezu unikátnej sklárskej pece z Bratislavy-Dúbravky. Rokovania sa zúčastnilo 71 podpísaných účastníkov. Referáty a postery vypracovali bádatelia zo Slovenska a Českej republiky.

13.12.2016 – medzinárodná časť. Bola tradične tematicky zameraná na technológie nehomogénnych skiel, sklené koráliky a sklené náramky. Rokovania sa zúčastnilo 57 podpísaných účastníkov. Referáty a postery vypracovali bádatelia  z Rakúska, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Ruska, Českej republiky a Slovenskej republiky. Celkovo bolo odprezentovaných 13 referátov a posterových vystúpení. Záverom konferencie bola vernisáž výstavy „Čo sa rozbilo v prešporských domácnostiach“, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Múzea mesta Bratislavy.

Celkovo sa konferencie zúčastnilo 128 podpísaných účastníkov.

Všetci aktívni účastníci vypracovali abstrakt väčšinou doplnený ilustráciami. Tieto materiály boli spojené do monografického celku tak, aby slúžili podpore interdisciplinárneho výskumu historického skla a vyšli na elektronickom médiu v jazyku slovenskom a anglickom pod názvom „Historické sklo: sklárne, sklené koráliky a iné predmety zo skla (Historical Glass: Glassworks, Glass Beads an other Glass Artefacts) v jazyku anglickom a slovenskom (ISBN 978-80-558-1105-5 ). Táto publikácia bola k dispozícii účastníkom od prvého dňa konferencie.

Chceli by sme touto cestou ešte poďakovať za sponzorskú podporu našej konferencie  fabrike RONA Lednické Rovne, MUOP Bratislava, BIS Bratislava, SNM AM Bratislava a Gemologickému ústavu FP UKF v Nitre. Veľká vďaka patrí Múzeu mesta Bratislava za pohostinnosť a poskytnutie priestorov a pohostinnú a priateľskú atmosféru v období trvania konferencie ako aj tradičnému spoluorganizátorovi Slovenskej sklárskej spoločnosti a jej predsedovi doc.P Šimurovi, CSc. Na záver, ale nie na poslednom mieste ďakujem veľmi pekne všetkým členom organizačného výboru konferencie, priateľkám a priateľom z MMB a SNM AM , prof. Krekovičovi a jeho študentkám z FFUK a pani predsedkyni a výboru SAS za neoceniteľnú pomoc všade tam, kde bolo treba.

Dr.  Danica Staššíková-Štukovská


Informácie o činnosti HS v pdf verzii:

O činnosti Komisie HS pravidelne informujeme najmä na stránkach Informátora SAS SAV, ktorý je v pdf verzii uverejnený na internetových stránkach (http://www.sas.sav.sk/publikacie/informator/ . Ide o články v nasledovných rokoch a číslach Informátora SAS pri SAV: rok 2000_č.1 (s. 9-10); rok 2001_č.2 (s.12); rok 2000_č.2 (s.22); rok 2002_č.1 (s. 14); rok 2003_č.1 (s.27),_ č.2 (s. 30); rok 2004_č.1_ (s. 28),_č. 2 (s.14); rok 2003_č. 1 (s. 27),_č.2 (s.19); rok 2004_č.2 (s. 14); rok 2008_č.1 (s.9-10); rok 2009_č. 1-2 (s.43-44); rok 2010_č.1 (s. 12-15); rok 2012, č.1-2, (s.6-7; 29-30); rok 2014_č.1 (s.12-13).

Iní napísali:

Činnosť Komisie HS zaujala i domáce a zahraničné media. O konferenciách alebo niektorých výsledkoch informovali periodiká na Slovensku i v ČR.