SK | EN

Plán činností 2018

Quo vadis slovenská archeológia? Ešte ideme?
Miesto: Katedra archeológie FiF UK v Bratislave
Termín: 14. február 2018
Organizátori: SAS pri SAV, Karch FiF UK

Zjazd slovenských archeológov a Vedecký seminár SAS pri SAV v roku 2018
Miesto: SNM-Archeologické múzeum
Termín: 11. – 12. 4. 2018
Organizátori: SAS pri SAV, SNM-AM

FORUM TYRNAVIENSE
Miesto: Katedra klasickej archeológie, FF TU v Trnave
Termín: február – december 2018
Organizátori: Katedra klasickej archeológie, FF TU v Trnave, SAS pri SAV
Spolupracovali: OZ Pro Archaeologia Classica

Výstava „Svätý Kliment Ochridský“ a prednáška Prof. N. Ovčarova a prof. P. Pavlova „Misia Bulharsko“
Miesto: Bratislava
Termín: 29. máj 2018
Organizátori: Bulharský kultúrny inštitút, veľvyslanectvo Bulharska, SAS pri SAV

Kolokvium HS 2018
Miesto: Hanušovce nad Topľou
Termín: 22. – 23. júna 2018
Organizátori: SAS pri SAV – Sekcia HS, Slovenská sklárska spoločnosť, Tripolitana Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou
Spolupracovali: Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Stredná odborná škola sklárska z Lednických Rovní

Medzinárodná výstava Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes – od Trajána po Marka Aurélia
Miesto: Múzeu Mercati di Traiano, Rím, Taliansko
Termín: otvorenie 5. júla – 18. novembra 2018
Organizátori: Múzeu Mercati di Traiano, MÚOP v Bratislave, MMB,
Spolupracovali: Hlavného mesta SR Bratislavy, PÚ SR, SAS pri SAV, AÚ SAV v Nitre, TU v Trnave, a i.

Sympózium Kachlice krásnych slohov
Miesto: Trebišov
Termín: 9. – 11. októbra 2018
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV v Nitre
Spolupracovali: Arx Paris, BKT Trebišov

Medzinárodná konferencia „Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy“
Miesto: Bratislava
Termín: 17. – 18. október 2018
Organizátori: ICOMOS, FA STU, SAS pri SAV, AÚ SAV Nitre, PU SR a i.

15. medzinárodná konferencia Popolnicové polia a doba halštatská
Miesto: Smolenice
Termín: 15. – 19. október 2018
Organizátori: AÚ SAV v Nitre, Katedra archeológie FiF UK v Bratislave, SAS pri SAV

27. stretnutie východoslovenských archeológov
Miesto: Košice
Termín: 14. 11. 2018
Organizátori: SAS pri SAV pri AÚ SAV

Medzinárodné podujatie Visual heritage 2018
Miesto: Bratislava
Termín: 15. novembra 2018
Organizátori: MÚOP v Bratislave, Stadtarchäologie Wien
Spolupracovali: PU SR, SAS pri SAV, AÚ SAV v Nitre, Studia 727, MMB a i.

Výročné stretnutie českých a slovenských klasických archeológov
Miesto: TU v Trnave
Termín: 23. novembra 2018
Organizátori: Katedra klasickej archeológie FF UK v Nitre, SAS pri SAV

Konferencia Fortifikačné systémy Bratislavy od praveku po 2. svetovú vojnu
Miesto: Bratislava
Termín: 5. december 2018
Organizátori: MÚOP v Bratislave
Spolupracovali: Hlavné mesto SR Bratislava, MMB, SAS pri SAV, Katedra archeológie FiF UK v Bratislave a OZ Priatelia Bratislavy