XVI. Protohistorická konferencia „Archeológia barbarov 2020“

Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, Archeologický ústav SAV v Nitre, Západoslovenské múzeum v Trnave, Katedra archeologie Univerzity Hradec Králové, Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. a Numismatické oddělení Národního muzea v Prahe Vás srdečne pozývajú na XVI. protohistorickú konferenciu Archeológia barbarov 2020, ktorá sa uskutoční v Trnave v dňoch 5.-7. novembra 2020. Hlavnou témou konferencie budú Barbari a ich elity (sídla, hroby, artefakty).

Napriek tomu, že zvolená téma sa v posledných rokoch objavovala na iných archeologických podujatiach, „barbari“ sa jej zatiaľ nevenovali. Spoločenské elity Keltov a Germánov sa nám prezentujú centrálnymi sídlami, bohatými hrobmi a aj komfortom a luxusnými predmetmi. Elity svoje postavenie mohli dosiahnuť vďaka ovládnutiu prírodných zdrojov a rozvoju hospodárstva a remesiel. Býva preto s nimi spojený aj technologický pokrok. Kontakty s okolitým barbarským a rímskym svetom, dovoz cenených výrobkov, vzácnych komodít a ich prerozdeľovanie bývajú tiež spájané s elitami. Okrem tých najvyšších hodnostárov treba počítať aj s prítomnosťou elít na úrovni menších sídelných komôr alebo jednotlivých osád.

Okrem hlavnej témy konferencia tradične poskytuje priestor aj pre prezentáciu významných objavov, zaujímavých výskumov a nových projektov. Organizátori uvítajú aj predstavenie doktorandských prác na poli protohistorickej archeológie.

Pokúsime sa zorganizovať jednu slávnostnú prednášku, ktorá by bola prístupná aj pre širšiu trnavskú verejnosť.

Výsledkom konferencie bude tematický zborník prednesených referátov „Archeológia barbarov 2020).

Prihlášky s názvami referátov (časový limit 15/20 minút) a prípadných posterov posielajte prosím najneskôr do 15. 9. 2020 na adresu: vladimir.varsik@truni.sk

Prihl_Appl_ABXVI_Trnava_2020