VÝROČNÉ STRETNUTIE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH KLASICKÝCH A RÍMSKO-PROVINCIÁLNYCH ARCHEOLÓGOV

Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave Vás srdečne pozýva na 

Výročné stretnutie českých a slovenských klasických a rímsko-provinciálnych archeológov

23. novembra 2018

Filozofická fakulta TU, Hornopotočná 23, miestnosť 3P1 (3. posch.)

 

P R O G R A M

 1. BLOK (10:00 – 12:30)

Privítanie účastníkov

Prezentácia aktivít jednotlivých pracovísk za rok 2018

10:15 – 11:00 Oddělení klasické archeologie, FF MUNI Brno

 1. Koróniová / A. Geisler / L. Ščasníková / K. Matulová / Z. Žigová / B. Ruffíni: Terénne výskumy Oddelenia klasickej archeológie v Brne za rok 2018

11:00 – 11:15 Ústav pro klasickou archeologii, FF UK Praha

 1. Stančo: Nové výzkumy helénistické Baktrie

11:15–11:45   Prestávka

11:45 – 12:20  Ústav dějin křesťanského umění, KTF UK Praha

Program antické kulturní dědictví

 1. Trefný: Současná činnost „Programu antické kulturní dědictví“ KTF UK Praha
  M.Trefný: Výzkum PAKD na lokalitách Buffalareccia (Alumiere) a Monterozzi (Tarquinia) v r. 2018
  M. Cihla: Výzkum antického lomu CavaMaggi (Tarquinia) a dalších italských lokalit z pohledu trasologie

12:20 – 12:30 Národní muzeum, Historické muzeum, Praha

 1. Titz / H. Svobodová: Názov príspevku bude upresnený

12:30 –13:30 Obedňajšia prestávka

 

 1. BLOK (13:30 – 15:30)

13:30 – 13:40 Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, UK Praha

 1. Alušík: Činnosť Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků v roku 2018

14:00-14:15 Múzeum mesta Bratislavy, Antická Gerulata Rusovce

 1. Schmidtová / Ľ. Mathédesz: Výskumy, projekty, výstava v Gerulate v uplynulom období

14:15-15:30 Katedra klasickej archeológie, FF TU Trnava

 1. Kuzmová: Činnosť Katedry klasickej archeológie TU v Trnave v roku 2018
  V. Varsik: Na severnom brehu Dunaja v 4. storočí – rímske stavby pre germánsku nobilitu
  E. Hrnčiarik: Archeologický výskum v Podunajských Biskupiciach
  M. Daňová: Archeológia pod vodou na Slovensku v roku 2018
  Z. Chovaňáková: Interpretatio Graece: Dionýzos
  F. Dunajová: Svätyne a chrámy dedikované cisárovi Augustovi na Balkáne

Záverečná diskusia

Stretnutie podporili Katedra klasickej archeológie FF Trnavskej univerzity v Trnave, Slovenská Archeologická Spoločnosť pri AÚ SAV a OZ Pro Archaeologia Classica.