Valné zhromaždenie SAS pri SAV

Vážené členky a členovia Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV!

V dňoch 26. – 27. apríla 2023 sa v priestoroch AÚ SAV na Akademickej ul. č. 2 v Nitre uskutoční Valné zhromaždenie SAS pri SAV a v priestoroch Malého seminára na Pribinovom námestí 5 vedecký seminár.

Keďže rok 2023 je v našej Spoločnosti aj rokom volebným, súčasťou Valného zhromaždenia SAS pri SAV bude nielen pravidelná bilancia činnosti, ale aj voľby nového výboru. Prosíme Vás preto o účasť, ale aj o písomné návrhy na predsedu a ostatných členov výboru (môžete ich zasielať mailom na mailovú adresu: sas.archeologia@gmail.com).

Na podujatí si pripomenieme aj jubilantov, a v diskusii bude možnosť prebrať aj rôzne aktuálne problémy, ktoré trápia archeologickú vedu.

Súčasťou podujatia bude aj exkurzia – prechádzka po Nitrianskom hrade a Hornom meste pri príležitosti 70. výročia začlenenia Štátneho archeologického ústavu – pod novým názvom Archeologický ústav – do štruktúry SAV. Radi by sme si spolu s Vami zaspomínali na predchádzajúce sídlo ústavu.

Hlavnou témou vedeckého seminára bude archeológia Nitry a okolia. Do programu však zaradíme všetky prednášky a postery o nových poznatkoch v oblasti teoretického a terénneho archeologického výskumu. Prihlášky s názvom referátu či posteru posielajte na e-mailovú adresu sas.archeologia@gmail.com najneskôr do 6.apríla 2023.

Na VZ budeme udeľovať aj Výročné ceny SASky, taktiež Vás prosím o inšpirujúce návrhy pre oblasť publikácie, výskumu-objavu, výstavy/expozície.

Veríme, že aj tohtoročné výročné stretnutie s vedeckým seminárom a exkurziou bude prínosným podujatím a zároveň priateľským stretnutím všetkých členov Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV.

Chceli by sme pripomenúť aj blížiaci sa koniec marca… ak ste sa ešte nerozhodli, máte možnosť prispieť 2 % na chod našej Spoločnosti. Tlačivo „Vyhlásenie“ je potrebné podať do konca apríla; nájdete ho aj na našej webovej stránke sas.sav.sk

Súčasne Vám pripomíname členský poplatok za kalendárny rok 2023 vo výške 10 EUR. Prípadné ďalšie nedoplatky je potrebné uhradiť do aprílového Zjazdu, pretože členovia s nedoplatkami 50 EUR a viac budú z členstva v SAS pri SAV vylúčení.

So srdečným pozdravom

PhDr. Margaréta Musilová
predsedníčka SAS pri SAV a členovia Výboru spoločnosti