Spolupráca SAS pri SAV a AÚ SAV

Vážené členky a členovia SAS pri SAV,

10.- 11. apríla 2019 nás čaká Valné zhromaždenie našej spoločnosti, ktoré bude zároveň volebným a na ktorom si zvolíme nové vedenie.

Výbor SAS pri SAV v zložení M. Musilová, E. Krekovič, V. Mitáš, J. Mellnerová Šuteková, V. Turčan, I. Bazovský, I. Kaczarová,  J. Chovanec, R. Hreha a V. Struhár sa snažil za uplynulé obdobie vniesť nového „ducha“ do činnosti spoločnosti, čo ste aj mnohí vyjadrili pochvalou na adresu jeho členov.

Webová stránka, Facebook a v najväčšej miere Informátor Vám prinášal veľmi aktuálne informácie z činnosti našej stavovskej organizácie, či už u nás na Slovensku, alebo v zahraničí. Priestor sme dávali všetkým, ktorí sa v termínoch prihlásili, poslali príspevky, oznámenia alebo pozvánky na svoje podujatia s poznámkou, že názory a stanoviská prezentované v príspevkoch sa nemusia zhodovať s názormi a so stanoviskami redakcie.

Týmto oznamom by sme chceli vysvetliť a dať na správnu mieru niektoré informácie, ktoré boli publikované v časopise Informátor za rok 2018 na margo nezávislosti Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV, PhDr. Danicou Staššíkovou-Štukovskou.

Naša kolegyňa vždy veľmi iniciatívna, reagovala na našu výzvu, zaslať návrhy činnosti na rok 2018, na ktoré bude spoločnosť žiadať dotáciu zo Slovenskej akadémie vied – Komisie pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami na rok 2018. Napísala list dňa 24. 1. 2018  v ktorom o. i. citujeme píše: “Plánujeme v roku 2018 zorganizovať „Kolokvium HS 2018“ venované ťažiskovo historickému sklu na Východnom Slovensku s experimentálnou tavbou v rekonštrukcii  včasnostredovekej sklárskej pece v Hanušovciach nad Topľou ako aj exkurziu do Trzynicze a Krosna v Poľsku. V spolupráci s kaštieľom a archeoparkom v Hanušovciach nad Topľou a SSS.  Termín konania cca jún 2018, počet dní konania 3, odhadované náklady na kolokvium 600 euro tavba, 400 euro ubytovanie, občerstvenie, administratíva, 200-400 euro brožúrka a elektronická forma (cd-nosiče, obaly atď.). Spolu 1200 Euro.“

Jej požiadavku sme zahrnuli do plánu činnosti a na základe Zmluvy o spolupráci s AÚ SAV zo dňa 7. 2. 2018 sme požiadali Komisiu pre spoluprácu s VS o príspevok 900.-€. Akciu sme zdôvodnili takto:

Sekcia Historického skla SAS pri SAV plánuje zorganizovať „Kolokvium HS 2018“ venované ťažiskovo historickému sklu na východnom Slovensku s experimentálnou tavbou v rekonštruovanej včasnostredovekej sklárskej peci v Hanušovciach nad Topľou. Plánuje sa exkurzia do poľskej Trzynicze a Krosna, kde majú s archeoexperimentami veľké a dlhoročné skúsenosti. Plánuje sa vydať brožúra, CD nosič. Financie budú použité aj na zabezpečenie ubytovania a občerstvenia.

Zodp. PhDr. Danica Staššíková-Štukovská

V štruktúre financovania akcie sme žiadali 280.-€ na materiálové náklady, 700.-€ na služby, 220.- € na cestovné náklady. Pridelených na akciu bolo 450.-€.

V Zmluve o spolupráci  SAS pri SAV a AÚ SAV sa píše v čl. 5, ….že pri každej akcii a tlačenom alebo elektronickom výstupe, ktoré budú financované z účelovej dotácie, bude ako spoluorganizátor alebo vydavateľ uvedený Archeologický ústav SAV. Pri porušení tohto ustanovenia nemusia byť finančné prostriedky poskytnuté.

V pozvánkach aj programe logo AÚ SAV figurovalo. Kolegyňa Danica Staššíková-Štukovská musela plánované aktivity v máji prerušiť kvôli ťažkej operácii, čím došlo ku sklzu s objednávkou na podujatie plánované v termíne 22. – 23. 6. 2018. V júni 2018 predložila Výboru SAS pri SAV faktúru na úhradu dreva, ktoré sa malo použiť pri tavbe v sklárskej peci. Hospodár SAS pri SAV požiadal  v mene spoločnosti riaditeľstvo AÚ SAV o preplatenie faktúry nákladov za prácu spojenú s prípravou a rekonštrukciou sklárskej pece v archeoparku v Hanušovciach nad Topľou dňa 12. 6. 2018.

Riaditeľ AÚ SAV zvážil, či môže schváliť preplatenie nákladov na tento účel a následne s ľútosťou oznámil, že „technicky je možné preplatiť iba tie náklady, na ktoré boli finančné prostriedky žiadané. Rekonštrukcia cudzieho majetku nie je možná.“

Zverejňujeme tieto fakty, tak ako boli napísané, uvedené a požiadané. Sú kedykoľvek prístupné v archíve SAS pri SAV k nahliadnutiu.

Za uplynulé funkčné obdobie 2015 – 2019 sa Výboru podarilo získať od Komisie pre spoluprácu s VS dotácie asi vôbec v najväčšej výške na doteraz žiadané projekty, ktorých bolo aj čo do počtu  najviac. Riaditeľ AÚ SAV doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. naše požiadavky vždy podpísal, tak ako to vyplývalo zo zmluvy o spolupráci a nás podporoval v tom, aby sme neváhali pýtať na projekty viac financií. Pridelené finančné prostriedky boli žiadané a použité účelovo najmä na prenájom miestností a techniky, cestovné náklady, dohody o vykonaní práce a nákup materiálu, ktoré súviseli vždy s príslušným projektom, odhliadnuc od toho, kto o projekt požiadal.

Veríme, že v budúcnosti spolupráca s Archeologickým ústavom SAV a Slovenskou akadémiou vied bude pokračovať hlavne v konštruktívnom a priateľskom  duchu, tak aby sme napĺňali a rozvíjali zámery, ktoré mali naši predchodcovia, keď zakladali túto organizáciu.

 

Výbor SAS pri SAV