Rímske hry – Limes Day 2019


Rímske hry – Limes Day 2019 je spoločensky etablované podujatie, ktoré prispieva už 22 rokov k spestreniu programovej ponuky Kultúrneho leta. Na tohtoročnej príprave sa podieľajú: Hlavný organizátor – Múzeum mesta Bratislavy a organizátori Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave za účasti a finančnej podpory magistrátu hlavného mesta Bratislavy – oddelenia kultúry a organizácie Bratislava Tourist Board.
Partnermi sú Miestny úrad Bratislava – Rusovce, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Bratislavský samosprávny kraj.
Hlavný organizátor Múzeum mesta Bratislavy ostatný ročník koncipoval opäť do viacerých priestorov: Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach, park kaštieľa v Rusovciach; v rámci aktivity ARCHEOBUS návštevníci podujatia navštívia rímske pamiatky na území Slovenska a Rakúska. Celodenná skladba programu Rímske hry – Limes Day 2019 ponúka aktivity pre rôzne vekové skupiny.

 8. 00 – 13.00 ARCHEOBUS – LIMES DAY 2019 – 6. ROČNÍK

CESTOVANIE PO RÍMSKYCH PAMIATKACH MEDZI RUSOVCAMI – GERULATOU A CARNUNTOM
Presná trasa sa nachádza v priloženom letáku špeciálne vydanom k ARCHEOBUSU.
Organizačne je súčasťou Limes Day 2019. Aktivitu pripravuje Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a podporuje ho organizácia Bratislava Tourist Board (BTB) a Bratislavský samosprávny kraj (BSK).
VSTUPENKY SA ZAČÍNAJÚ PRE VEREJNOSŤ VYDÁVAŤ 19. 8. – 6. 9. 2019 NA KLOBUČNÍCKEJ č. 2 V TURISTICKOM INFORMAČNOM CENTRE (TIK) V BRATISLAVE.
Pre účastníkov sú pripravené sprievodné materiály a odborný výklad v autobusoch, mapa trasy a informačná brožúra o pamiatkach. Účastníci ukončia náučnú cestu v Múzeu Antická Gerulata v Rusovciach, kde sa zapoja do interaktívneho programu Rímskych hier.

 13.00 – 16.00 MÚZEUM ANTICKÁ GERULATA RUSOVCE – RÍMSKE HRY – 22. ROČNÍK
MYSTERIÓZNE PRECHÁDZKY PO GERULATE S LUKÁŠOM LATINÁKOM

Hlavný program v Gerulate je koncipovaný na lepšie spoznávanie pamiatok vystavených v múzeu. Pripravená je
interaktívna hra pre návštevníka tzv. ZOZNAMKA s ľuďmi žijúcimi pred takmer 2000 rokmi v Gerulate. Návštevník získa poradové číslo a interaktívnu skladačku TAJOMSTVÁ GERULATY. V areáli uvidí 10 SKAMENENÝCH SÔCH,
ktoré oživí čarovným slovom SALVE. Sochy porozprávajú svoje príbehy zapísané na votívnych oltároch a náhrobných kameňoch umiestnených v múzeu. Následne kamenné pamiatky vyhľadá. Po vypočutí všetkých príbehov a získaní samolepiek sa zaradí návštevník do žrebovania o ceny. Divadelné predstavenia a skamenené sochy sme pripravili so SÚKROMNÝM KONZERVATÓRIOM V NITRE. Počas 3 hodín sa v programe vystriedajú KRÁTKE DIVADELNÉ SEKVENCIE na tému príbehov z kamenných pamiatok. Nebude chýbať ani VÝTVARNÁ DIELŇA NA RÍMSKE ODEVY Z PAPIERA a obľúbená RÍMSKA ŠKÔLKA pre najmenších návštevníkov. PROGRAMOM SPREVÁDZA LUKÁŠ LATINÁK. V Gerulate nebude chýbať skupina rímskych detí, ktoré vytvoria o 15.50 živú reťaz od Gerulaty po park. kaštieľa v Rusovciach. Súčasťou programu sú výklady k jednotlivým stavebným etapám v Gerulate. Prierez dôležitých historických období Rímskej ríše s dôrazom na Gerulatu vysvetlí návštevníkovi výrazná 22 m dlhá časová os umiestnená priamo v areáli Gerulaty.

 16.00 – 20.00 PARK KAŠTIEĽA RUSOVCE – RÍMSKE HRY 2019
TOSTABUR – LEGIONÁRI A GLADIÁTORI ZO ŠTYROCH KRAJÍN EURÓPY A VEĽKÝ ZÁVEREČNÝ OHŇOVÝ
PROGRAM

Program v areáli kaštieľa prinesie novinky, ale ostáva verný aj dobrej klasike týkajúcej sa bojov legionárov
a gladiátorov na život a na smrť. Vďaka TOSTABUR v programe návštevníci uvidia skupiny okrem Slovenska,
z Čiech, Poľska a Nemecka. Program bude o 18.00 po prvýkrát obsahovať aj dramaturgicky zakomponované
interaktívne hry pre deti, pre ktoré je pripravený v parku od 16.00 aj ďalší sprievodný program. Záver
vyvrcholí VEĽKÝM OHŇOVÝM PROGRAMOM, ktorý je novinkou 22. ročníka Rímskych hier – Limes Day 2019.
Programom sprevádza Lukáš Latinák.
Podrobný program aj organizačné pokyny k ARCHEOBUSU sú priložené v prílohe tejto tlačovej správy.
Zmena programu vyhradená! Podrobné informácie nájdete na oficiálnych sociálnych sieťach:
www.muzeum.bratislava.sk; f @muzeummestabratislavy
www.moup.sk

Viac informácií nájdete tu:

http://www.bratislava-rusovce.sk/kulturne-akcie/rimske-hry-limes-day-7-9-2019

http://www.muzeum.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700015&id_dokumenty=6619

https://www.citylife.sk/ina-akcia/rimske-hry-gerulata-rusovce-bratislava

https://www.folklorfest.sk/9878-rimske-hry-limes-day-2019-rusovce-22-rocnik/