Prof. Tatiana Štefanovičová

Pani Prof. Tatiana Štefanovičová, CSc. nás navždy opustila

Že čas nie je osobný vlak, ale expres, vezúci nás prirýchlo, si uvedomujeme hlavne pri smutných udalostiach súvisiacich s odchodom blízkej osoby. Dňa 3. januára 2021 nás navždy opustila pani profesorka archeológie, historička a mimoriadne skvelá osoba. Pani profesorka, bola popredná odborníčka na stredovek a pedagogička, ktorá formovala veľkú časť archeológov dnešnej staršej a strednej generácie. Narodila 10. 3. 1934 v Bratislave vo vlasteneckej rodine, čo nastavilo aj jej celoživotné profesijnú cestu. V rokoch 1953 – 1958 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ako čerstvá absolventka stála pred mimoriadnou výzvou – realizovať výskum na Bratislavskom hrade za rozšírenej skepsy, že lokalita nemá archeologický potenciál. Na koho strane je
pravda, dokázala jednoznačne objavom a preskúmaním základov včasno-stredovekého kostola, objavom veľkomoravských hrobov a veľkomoravského valu. Dnes už vieme, že ide o lokalitu celoeurópskeho významu, svojho času musela T. Štefanovičová o záchranu
Hradného kopca energicky bojovať. Výsledky výskumu neskôr publikovala v samostatnej monografii (Bratislavský hrad v 9. – 12. storočí. Bratislava 1975), ktorej predchádzalo viacero štúdií, avizujúcich zásadnosť nálezov. Prvými pracoviskami jubilantky bolo Mestské múzeum v Bratislave a Archeologický ústav SAV v Nitre, v roku 1964 už pôsobila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, od roku 1992
ako profesorka. Nezanedbateľná je organizačná a riadiaca činnosť Prof. Štefanovičovej (1991 – 1998 vedúca katedry, 1992 – 1998 prodekanka FF UK). Po absolvovaní študijného pobytu v Grécku na úplnom počiatku pedagogickej kariéry otvorila pre slovenskú archeológiu novú tému – výskum kontaktov medzi gréckou civilizáciou a včasno-stredovekým svetom strednej Európy. Z tejto témy publikovala viacero štúdií, ktoré sa stali inšpiratívne aj pre jej žiakov. Bola spolu-zostavovateľkou monumentálneho diela Dejiny Bratislavy 1 Brezalauspurc – na križovatke kultúr (Bratislava 2012; spoluzostavovateľ J. Šedivý). V rokoch 2009 – 2015 sa aktívne zaujímala o nové objavy keltsko-rímskych stavieb na Bratislavskom hrade a aj v médiách bojovala za ich prezentáciu.

Milá Táňa, zostaneš navždy nielen v našich srdciach, ale ako míľnik slovenskej archeológie budeš naveky určovať smer ďalším generáciám aby išli tou správnou cestou.

Výbor SAS