Pozvánky – archív

Pozvánky na podujatia, ktoré neorganizuje SAS (Archív).

SNM-Historické múzeum
a Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave

Vás pozývajú na konferenciu

Bratislavský hrad. Dejiny, výskum a obnova

pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča
22. – 23. 9. 2014
Hudobná sieň, I. poschodie Bratislavského hradu
Podujatie je organizované v rámci projektu EÚ – DANUBE LIMES BRAND

Pozvánka, Program

VINČA – fragmenty pre rekonštrukciu minulosti

19. júna 2014 o 18:00 hod. vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2.

Výstava je súčasťou 20. ročníka medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák v Košiciach. Záštitu nad výstavou prevzal veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku, jeho excelencia Šani Dermaku.

Zámerom výstavy je predstaviť širokej verejnosti dejiny vyše storočného výskumu archeologického náleziska “Belo Brdo” vo Vinči. Vo Vinči sídlila v období 5200až 4200 rokov pred Kristom metropola jednej z najvýznamnejších kultúr európskej prehistórie – vinčianska kultúra. Je to jedno z výnimočných miest na svete, kontinuálne osídlených 7500 rokov.

Výstava potrvá do 28. septembra 2014

Žilinský samosprávny kraj
Vás pozýva na odbornú konferenciu

KELTI NA SLOVENSKU

ktorá sa uskutoční 12. júna 2014 o 10:00 hod. v Sobášnom paláci v Bytči

Pozvánka a program prednášok (*.pdf)

3. Bratislavský cyklus egyptologických prednášok

Výpravy do starovekého Egypta
venované nedožitým 95. narodeninám
Vojtecha Zamarovského
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1
Faustova sieň, vybrané štvrtky o 18:00

Program prednášok (*.pdf)

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n. T.
Príspevková organizácia Prešovského kraja

Vás pozýva

na prezentáciu publikácie
a
otvorenie výstavy

Žalobínske poklady

12. júna 2013 o 14.30 hod. vo výstavných a reprezentačných priestoroch múzea.

Pozvánka na akciu (*.pdf)

Nitriansky samosprávny kraj
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch
Vás srdečne pozývajú na prehliadku výstavy

„Buj ti še mňe a ňe ja tebe!“ (po stopách upírskych povier)
„Te félj tőlem, ne én tőled!” (vámpírhiedelmek nyomában)

dňa 7. júna 2013 v priestoroch múzea na Ul. M. R. Štefánika 58
výstava končí 31. júla 2013

Pozvánka na akciu (*.pdf)

Nadácia Aigyptos
a
Ústav orientalistiky SAV

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku

Dr. Anna Wodzińska (Archeologický ústav Varšavskej univerzity)
Egyptologička a keramologička poľsko-slovenskej archeologickej misie na Tell el-Retábí
Egyptian ceramics. Case study: Tell el-Retaba

27. mája 2013(pondelok) o 17:00 hod. , v priestoroch spoločenskovedných ústavov SAV na Patrónke (Dúbravská cesta 9, Bratislava)

Pozvánka (*.pdf)

Nitriansky samosprávny kraj,
Ponitiranske múzeum v Nitre
a
Trnavská univerzita v Trnave

Vás pozývajú na

Víkend v Ponitiranskom múzeu pre rodiny s deťmi

ktorý sa bude konať dňa 18. mája 2013

Pozvánka na akciu (*.pdf)

Pozývame Vás na celoslovenské

DOKTORANDSKÉ KOLOKVIUM KATEDIER ARCHEOLÓGIE SLOVENSKÝCH UNIVERZÍT A ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU SAV

ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2013 (utorok) na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave (Gondova 2, miestnosť G 5 – archeologický seminár),začiatok o 9,30 hod.

Informácie

Pozvánka (*.pdf), Prihláška (*.doc)

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch

vás pozýva na novú výstavu

Vtedy a dnes – Maďari v Margate (po stopách uhorských križiakov)

Je to originálna výstava, ktorá prezentuje výsledky archeologického výskumu jedného z najväčších križiackych hradov vo Svätej zemi – Margatu. Vykopávky realizovala medzinárodná Sýrsko-maďarská archeologická misia.

Pozvánka na výstavu (*.pdf)

Malokarpatské múzeum v Pezinku

vás pozýva na výstavu

Hradisko vo Svätom Jure – Svedok dávnej minulosti

Vernisáž výstavy: 8. 11. 2012 o 17. 00
Trvanie výstavy: 8. 11. 2012 – 3. 2. 2013
Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku, M. R. Štefánika 4, Pezinok 902 01
Charakteristika: Výstava nálezov z archeologického výskumu múzea

Pozvánka na výstavu (*.doc)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická fakulta
Akademický klub FF UKF v Nitre
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Archeologický ústav SAV
Konferencia biskupov Slovenska
Rím.-kat. cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave
Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra
Nitriansky samosprávny kraj
Mesto Nitra
Nadácia Konštantína Filozofa

si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu

TRADÍCIA A PRÍTOMNOSŤ MISIJNÉHO DIELA SV. CYRILA A METODA

Konferencia venovaná 1150. výročiu príchodu byzantskej misie na Veľkú Moravu

Konferencia sa uskutoční v dňoch 13. – 15. november 2012
Miesto konania: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pozvánka na konferenciu (*.pdf)

Program konferencie (*.docx)

Pozvánka na slávnostný koncert (*.pdf)

Trnava University in Trnava * Town of Pezinok * Pro Archaeologia Classica
Slovak National Museum – Archaeological Museum

invite you to the

INTERNATIONAL CONFERENCE ARTS AND CRAFTS OVER THE PASSAGE OF TIME

(From the Bronze Age to Late Antiquity)

19 -21 October 2012, Pezinok

organized on occasion
of the 20th anniversary of re-establishing of Trnava University
and the 15th anniversary of Department of Classical Archaeology

under the auspices of Oliver Solga, Mayor of Pezinok

Pozvánka (*.pdf)

Program (*.pdf)

Banskobystrický samosprávny kraj
Gemersko–malohontské múzeum v Rimavskej Sobote
Vás a Vašich priateľov
srdečne pozýva na vernisáž výstavy

Rymoa Zumbota – Rimavská Sobota v stredoveku a v novoveku

dňa 7. decembra 2011 o 15:00 hod.

Výstava potrvá do 28. februára 2012 vo výstavnom priestore Gemersko–malohontského múzea v Rimavskej Sobote

www.gmmuzeum.sk

Pozvánka na vernisáž (formát *.pdf)

Odborná konferencia CSTI 2011

KONZERVAČNÁ VEDA A TECHNOLÓGIE
PRE OCHRANU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Slovenské národné múzeum a Slovenská technická univerzita

3. – 4. november 2011
SNM – Výstavný pavilón Podhradie
Bratislava, Žižkova 16

Cieľom konferencie Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva, CSTI 2011 je ponúknuť informácie a impulzy pre rozvoj ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, konzervovania, reštaurovania, konzervačnej vedy, interdisciplinárneho výskumu a technologického rozvoja na Slovensku.

Kontakty:
Gabriela Kochanová (SNM), gabika.kochanova@snm.sk, +421 2 20 469 141
Michal Jablonský (STU), michal.jablonsky@stuba.sk, +421 2 59 325 218

Ďalšie informácie ohľadom konferencie nájdete na:
http://www.snm.sk/?odborna-konferencia&clanok=odborna-konferencia-csti-2011

Ústav archeologie FPF Slezské univerzity
Vás zve na tradiční konferenci

POHŘEBNÍ RITUS

Konference se bude konat na Slezské univerzitě v Opavě
ve čtvrtek a pátek 17.-18. 2. 2011.

Nosným tématem konference budou referáty zaměřené na problematiku
DRUHOTNÉ ZÁSAHY V HROBECH

Pozvánka (vo formáte .doc) a Prihláška (vo formáte .doc)

Archeologický ústav SAV v Nitre
v spolupráci s Ponitrianskym múzeom
Archeologickým centrom v Olomouci
Ústavom Geologických věd PřF MU v Brne
a spoločnosťou Geopek spol. s r.o. Brno

organizujú

I. ročník konferencie
Interdisciplinaria Archaeologica

konferencia sa bude konať v dňoch
1.- 4. júna 2010 vo Veľkej dvorane Ponitrianskeho múzea
Štefánikova trieda 1, 949 01, Nitra

Nosná téma: Prírodné vedy v archeológii
antropológia
archeobotanika
archeozoológia
aplikácia GIS
experimentálna archeológia
geofyzika
letecká archeológia a iné

Pozvánka a prihláška (vo formáte .doc)

Výstava „Stredoveká kuchyňa v archeologických nálezoch“ v Lučenci


Stredoveká kuchyňa 2009 - Lučenec

Slovenské národné múzeum
Archeologické múzeum Bratislava
Archeologický ústav SAV Nitra
Obec Bojná
Ponitrianske múzeum Nitra
Nitriansky samosprávny kraj

vás pozývajú na otvorenie výstavy

Bojná – významné kniežacie centrum starých Slovanov

Dátum: 8. december 2009 o 16.00 hod.
Miesto konania: Slovenské národné múzeum, Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova ulica 16, Bratislava

Pozvánka na otvorenie výstavy (vo formáte .pdf)

Rada slovenských vedeckých spoločností pri SAV
v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied

vás pozýva na konferenciu

„20 rokov po… Veda a vedecké spoločnosti po roku 1989“

Dátum: 23. novembra 2009 o 13.30 hod.
Miesto konania: Malé kongresové centrum VEDY, Štefánikova 3, Bratislava

Ciele konferencie:
• zhodnotenie zmien v postavení a úlohe vedy na Slovensku,
• diskusia o premenách a úlohách vedeckých spoločností.

Pozvánka a prihláška na konferenciu (vo formáte .doc)

Pozvánka na konferenciu (vo formáte .pdf)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

vás pozývajú na seminár

Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry

Dátum: 11. – 12. november 2009
Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Téma seminára: Interdisciplinárna prezentácia stavu výskumu, procesu pamiatkovej obnovy a ochrany nálezov ranostredovekej sakrálnej architektúry od roku 2002

Pozvánka a program seminára (vo formáte .pdf)

Katedra geodetických základov SvF STU v Bratislave
Archeologický ústav SAV v Nitre
Slovenská asociácia pre geoinformatiku
geokomunitný portál Geoinformatika.sk

si Vás dovoľujú pozvať na odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou

GIS V ARCHEOLÓGII

Dátum: 26. november 2009
Miesto konania: Stavebná fakulta, STU v Bratislave

1. Pozvánka na konferenciu (vo formáte .doc)

2. Pozvánka a program konferencie (vo formáte .doc)

Výstava vo Svätom Jure


Svaty Jur

Výstava „Kelti – zruční remeselníci“

Kelti2 V rámci 10. medzinárodnej konferencie „Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku, KELTI 2009“, ktorá sa uskutočnila 19. – 22. mája 2009 v Starej Lesnej, bola v Podtatranskom múzeu v Poprade otvorená výstava, ktorá mapuje územie Slovenska v dobe laténskej. Ide predovšetkým o prezentáciu najnovšie skúmaných lokalít z nášho územia, ako aj o ukážky vybraných nálezov. Z vyše dvadsiatich lokalít je vystavených viac ako 700 predmetov. Výstava ja zameraná hlavne na výrobu, remeslá, hromadné nálezy, ako aj na architektúru, sídliská a posmrtný život Keltov.

Touto výstavou Podtatranské múzeum v Poprade otvára pre verejnosť nové výstavné priestory. Výstava potrvá do 20.09.2009.

Inštitúcie, ktoré sa na výstave podieľali sú Archeologický ústav SAV v Nitre, Podtatranské múzeum Poprad, Archeologické múzeum SNM Bratislava a Trenčianske múzeum Trenčín.

Gerta Březinová

Kelti1

Kelti3

SNM – Archeologické múzeum v Bratislave
Múzeum Jánosa Xantusa v Győri
Múzeum mesta Bratislavy
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Vás pozývajú na otvorenie výstavy

PRIŠLI A ODIŠLI

Langobardi a Avari na Podunajskej nížine

Dňa 22. júla 2009 o 16.00 hod., Žižkova ul. 16, Bratislava

Pozvánka na otvorenie výstavy (vo formáte .pdf)

Nitriansky samosprávny kraj
Archeologický ústav SAV v Nitre
Ponitrianske múzeum v Nitre
Mesto Nitra
si Vás dovoľujú pozvať na

Kolokvium pri príležitosti mestských slávností
„Nitra, milá Nitra“

Dejiny Nitrianskeho hradu vo svetle najnovších archeologických nálezov

Dňa 3. júla 2009
vo Veľkej dvorane Ponitrianskeho múzea v Nitre

Pozvánka a program kolokvia (vo formáte .doc)

Pozvánka

Pozvánka