Opustila nás dr. Etela Studeníková

Vážené členky, vážení členovia SAS pri SAV,

opäť nás zastihla nečakaná smutná správa. V pondelok 29. 5. 2023 nás vo veku 77 rokov opustila vynikajúca slovenská archeologička PhDr. Etela Studeníková, CSc. Bola dlhoročnou členkou SAS pri SAV (od roku 1972). Špecializovala sa na výskum staršej doby železnej (doby halštatskej) a na obdobie mladšej až neskorej doby bronzovej, najmä na juhozápadnom Slovensku. Dlhé roky pôsobila v SNM – Archeologickom múzeu v Bratislave a neskôr na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave, kde vychovala jednu silnú generáciu študentov. Bola veľmi precízna so širokým rozhľadom a aj keď sa jej pre dlhodobé zdravotné komplikácie nepodarilo dokončiť prácu (publikovať viaceré svoje výskumy), aj čiastkové výsledky jej bádania priniesli dôležité poznatky k minulosti strednej Európy.

Česť jej pamiatke!

Venujme jej, prosím, svoju spomienku.

Dr. Petra Kmeťová – Dr. Jana Mellnerová