História skla/History of Glass – Východné Slovensko

Slovenská archeologická spoločnosť-Sekcia HS v spolupráci so Slovenskou sklárskou spoločnosťou,  Krajským múzeom v Prešove – organizácia Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou, Fun Glass – TnU AD a SOŠS Lednické Rovne  usporiadajú

2. interdisciplinárny okrúhly stôl, workshop a experimenty

 

História skla – Východné Slovensko

21. – 22. júna 2019 (piatok a sobota)_

 

Miesto konania:

Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou (kontakt S. Bruss)

mapa: www.museum.sk/kastiel-a-archeopark-hanusovce-nad-toplou-tripolitana.html

Okrúhly stôl: venovaný rôznym oblastiam života, vedy a výskumu spojených s historickým sklom hlavne na východnom Slovensku. Je určený aj tým, čo sa historickému sklu nevenujú, ale našli sklo (archeológovia), alebo chcú upozorniť na historické sklo (kurátori múzeí) či inú oblasť spojenú s historickým sklom (napr. národopisci).

Workshop:  výroba korálikov na sklárskej lampe, výroba vitráží, maľovanie na sklo, kúrenie a tavba skla s výrobou predmetov v drevom vykurovanej peci postavenej podľa nálezu z 9. storočia. S účasťou verejnosti!

Experimenty: sa týkajú tavby historických sklárskych kmeňov popolového skla pripraveného podľa chemického zloženia archeologických nálezov zo skla.

 

Organizačný výbor a odborní garanti:

  1. Staššíková-Štukovská, L. Krokker, P. Šimurka, S. Bruss, A. Plško, P. Šimončičová Koóšová, A. Krupičková

Predbežný program:

21.06.2019     –     Okrúhly stôl 22.06.2019      –    Výroba skla a experimenty
8.00 – 9.00 registrácia účastníkov 9.30-15.00 Experimenty a  výroba šperkov zo skla v peci a lampou.
9.00 -12.00 privítanie, vybrané prednášky 15.00 Ukončenie workshopu a tavieb skla
14.00 -18.00

 

18.30-0.00

„okrúhly stôl“, workshop s účasťou SOŠS Lednické Rovne

Večer pri peci – neformálna diskusia pri kúrení v sklárskej peci

 

Exkurzia do Trzcinice 23.6.2019

 

Podľa záujmu

Kontakt: Záujem o účasť na okrúhlom stole, ako aj na tavbách skla vrátane záujmu o individuálny program na priloženej záväznej prihláške prosíme oznámiť do  30. 05. 2019  Dr. D. Staššíkovej-Štukovskej (danica.stassikova@gmail.com).

Ubytovanie:  Hanušovce nad Topľou, Reštaurácia Eden: http://www.edenubytovanie.sk; Reštaurácia Lietadlo (2 km od ARCHEOPARKU): http://www.tajana.sk/lietadlo/restauracia;

Účastníci si hradia vlastné cestovné, ubytovacie a stravovacie náklady.

 

 


Slovak Archeological Society´s Commission for Support of Historical Glass Interdisciplinary Research in Slovakia, of the Slovak Academy of Sciences, in cooperation with the Slovak Glass Society, Regional Museum in Prešov-Manor House and Archeopark Hanušovce nad Topľou, Fun Glass University of Trenčín and High school of Glass Lednické Rovne are organising Second  Interdisciplinary Round table, Workshop and Experiments  

 

History of Glass  – East Slovakia

 

Location:

Manor House and Archaeopark (Kaštieľ a archeopark)

Hanušovce nad Topľou (contact person Samuel Bruss)

Region Prešov (East Slovakia)

The map: www.museum.sk/kastiel-a-archeopark-hanusovce-nad-toplou-tripolitana.html

 

Round table: Traditionally dedicated to various areas of life, science and research connected with the history of glass especially in East Slovakia. The working languages are Slovak and Polish.

Workshop: Glass bead making techniques from glass furnace and glass lamp. Glass painting and stained glass production. The working languages are: Slovak, Polish, German and English.

Glass Experiments:

Melting of ash glass prepared on the basis of archaeological finds of historical glass from Slovakia. Results will be published.

 

Organisational committee:

  1. Staššíková-Štukovská, L. Krokker, P. Šimurka, S. Bruss, A. Plško, P. Šimončičová Koóšová, A. Krupičková

 

Preliminary program:

 

21.06.2019     –   Round table, workshop 22.06.2019      –     Glass experiments
8.00 – 9.00 h. Registration of participants 9.30 – 15.00 h.: Experiments and production of glass jewelry in the furnace and lamp
9.00 -12.00 h: Welcome speeches, scientific program – selected lectures on historical glass

 

15.00 h.: End of wood heating in a 9th century glass furnace in Archeopark
14.00 -18.00 h.:

 

18.30 – 00.00 h.:

Round table, posters and artefacts, workshop (glass beads and vitraje)

Workshop at glass furnace from 9th century and „glass party“

 

 Excursion to Trzinica 23.6.2019 According to interest.

 

Contact: If you are interested to participate in the round table,  let us know through the enclosed reply form before the 30th  May 2019 together with a key words (no more than 10 words). Please consign it to:  Dr. D. Staššíková-Štukovská (danica.stassikova@gmail.com).

 

Accomodation: Hanušovce nad Topľou, Reštaurácia Eden: http://www.edenubytovanie.sk; Reštaurácia Lietadlo (2 km near the Hanušovce nad Topľou): http://www.tajana.sk/lietadlo/restauracia; Prešov (23 km near the Hanušovce nad Topľou) – www.Trivago.sk

 

Fees: Travel, board, glass party and accommodation during the conference is to be payed individually. Registered participants will be informed about their inclusion into the conference program.